جلسه نوزدهم دوره آموزش خط خودکاری

آموزش خوشنویسی با خودکار -در دوره آموزشی خط خودکار که با همکاری استاد میلاد قاسمی آماده شده است با مشاهده آموزش های داده شده به راحتی می توانید به خطی زیبا دست پیدا کنید. خط خودکاری را میتوانید در سایت آموزشی پادافن (پارک دانش و فناوری) آموزش ببینید. این دوره مناسب مقطع ابتدایی است. آدرس دقیق صفحه پادافن www.padafan.com/product/khosh_khat
آموزش خط برای ابتدایی (مقطع ابتدایی) را می توانید از سایت پادافن به آدرس www.padafan.com و یا آدرس دقیق صفحه www.padafan.com/product/khosh_khat خوش خط تهیه کنید.