لوله دوجداره پلی اتیلن(کاروگیت)

لوله های دوجداره پلی اتیلن پایپ ایران براساس فشارداخلی حداکثر تا ۱٫۵باروتحمل فشارخارجی ناشی ازوزن خاک و یا بارهای ترافیکی میباشد،میزان حداکثر فشار خارجی براساس عمق دفن این لوله ها و نیز وجود یا عدم وجود بارهای ترافیکی محاسبه میگردد.فشار خارجی اعمال شده بایستی بصورت یکنواخت به دورتادور لوله وارد گردد تا ازدو پهن شدن آن جلوگیری بعمل آیدلذا نحوه بسترسازی و نوع خاک و نیز تراکم دهی خاک اطراف (Backfill)عامل بسیارمهمی درراندمان بهترلوله ها وعمر طولانی مدت آنها خواهد داشت