کلیپ دعای هر روز ماه صفر

کلیپ دعای هر روز ماه صفر در مفاتیح الجنان آمده است که اگر کسی خواهد که محفوظ ماند از بلاهای نازله در این ماه در هر روز ده مرتبه این دعا را بخواند