خارج از دید 17

خارج از دید 17سری دوم مجموعه « خارج از دید » - جنگ نرم موضوع اصلی و محوری این مجموعه مستند است و بر همین اساس به موضوعاتی همچون نفوذ و شبکه سازی سرویس های جاسوسی بیگانه می پردازد؛ پروژه هایی که توسط موسسه هایی مانند «وودرو ویلسن» و «نایاک» تدارک دیده شدند. - کارگردان : مهدی نقویان / ق 5 - https://eitaa.com/enqlab / https://Gap.im/enqelab