مخبر: مرحله اول آزمایش واکسن کووایران موفقیت آمیز بود

مرحله نخست آزمایش واکسن «کووایران» کاملا موفقیت آمیز بود