تنظیمات کلید اتوماتیک

تنظیمات کلید اتوماتیک موضوع این آموزش در کالنجی است که با همدیگر نحوه تنظیم کردن کلید اتوماتیک و همچنین مشخصات و پارامتر های کلید اتوماتیک را مورد بررسی قرار می دهیم قبل از اینکه به تنظیمات کلید اتوماتیک بپردازیم به برچسب مشخصات روی کلید خواهیم پرداخت