آموزش مدیریت پروژه در نرم افزار CRM

آموزش قسمت پروژه ها در نرم افزار CRM ویتایگر 7 نسخه پارس ویتایگر
فازهای پروژه
وظایف پروژه
گانت چارت
نوار پیشرفت پروژه و...
نرم افزار CRM