شاهنامه خوانی از کتاب نامه نامور دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن

داستانی دیگر از شاهنامه فردوسی را از آوای نامورنامه بشنوید:
آیا می دانستید که رستم پهلوان نامدار ایران در بخش اساطیری به دست برادر خود شغاد کشته می شود؟
آن رستمی که در پایان شاهنامه از آن یاد می شود رستم فرخزاد است؟
داستان کامل را از آوای نامورنامه بشنوید...
خوانش درست و حماسی از سید محمد رضا رضوی
با تایید و تشویق کتبی دکتر محمد علی اسلامی نُدوشن
گزینش و ساخت موسیقی و صدا آمیزی پیمان پورشکیبائی
با همکاری نشر آ و گروه موسیقی گرزمان

جهت تهیه اثر با گروه فرهنگی گرزمان در ارتباط باشید:
Telegram :
https://t.me/garozman

instagram:
https://instagram.com/garozman1398

site:
https://garozman.ir