مدارک مورد نیاز برای دریافت کفالت سربازی

معافیت کفالت یکی از معافیت های پر طرفدار بین مشمولان است که واجدین شرایط می توانند از آن برخوردار شوند.

سازمان نظام وظیفه برای معافیت کفالت سربازی قوانین و مقرراتی را وضع نموده است که مشمولان با توجه به آنها می توانند از سربازی معاف شوند.

⭐در معافیت کفالت، مشمولان واجد شرایط به دلیل سرپرستی اعضای دیگر خانواده می توانند از رفتن به خدمت سربازی معاف شوند.

⭐موقعیت عضو هر خانواده که مشمولان توسط آن می توانند معافیت کفالت را دریافت نمایند نقش بسزایی در اخذ این نوع معافیت برای آنها دارد.

به عنوان مثال در پرونده معافیت کفالت پدر از کارافتاده، نوع بیماری سرپرست مشمول از اهمیت زیادی برخوردار بوده و در نهایت می تواند منجر به معافیت کامل او از خدمت سربازی پیش از سن 75 سالگی شود.

شما با اطلاع از این بیماری ها می توانید با دید کاملتری برای شرایط خود تصمیم گیری کنید بنابراین ما مشاوران مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه در این مقاله قصد داریم تا شما را با معافیت کفالت و انواع آن بیشتر آشنا کنیم.

مرکز مشاوره آویژه

https://avije.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C/