ازن ژنراتور تصفیه آب

ازن ژنراتور تصفیه آب
ازن گازی است بی رنگ، سمی، ناپایدار با بویی مخصوص و سوزآور در لایه استراتوسفر، خورشید مرتبا قسمتی از اکسیژن موجود در هوا را به ازن تبدیل می کند. ازنی که بدین شکل تولید می شود قابلیت جذب اشعه ماورای بنفش خورشید را دارد. همین لایه ازن است که حیات را بر روی زمین امکان پذیر می کند. از ازن ژنراتور تصفیه آب برای باکتری زدایی و ضدعفونی کردن آب و مواد دیگر در فرآیندهای صنعتی استفاده می شود. ازن مولکول بسیار فعالی است که قابلیت اکسیدزدایی بالایی دارد. همین قابلیت است که ازن را به یک ماده بسیار مفید جهت ضدعفونی کردن قابل توجه می سازد.
در بین فناوری های متعدد موجود در فرآیندهای تصفیه آب، استفاده از فناوری ازن به دلیل قابلیت گندزدایی بالاتر و سایر مزایایی که نسبت به کلر دارد در بسیاری از صنایع رواج یافته است. ازن با فرمول شیمیایی O3 تحت شرایط هوای آزاد، گازی آبی رنگ با بوی زننده است. برای تولید ازن، از یک منبع انرژی جهت تجزیه ی مولکول های اکسیژن O2به اتم های اکسیژن O استفاده می شود که این اتم های اکسیژن براثر برخورد با یکدیگر و واکنش با مولکول های اکسیژن ،ازن را تشکیل میدهند. ازن نسبتا ناپایدار بوده و در آب به سرعت تجزیه می شود و ایجاد رادیکال های آزاد مانند رادیکال هیدروکسل OH می کند. ازن و رادیکال های آزاد منتج از تجزیه ی آن اکسید کننده ی قوی تری نسبت به کلر هستند و می تواننند بسیاری از ترکیبات آلی و معدنی موجود درآب را اکسید کنند بنابراین ازن همانند بسیاری از اکسید کننده های قوی یک گند زدای موثر به شمار می رود.