رئیس سازمان انرژی اتمی زمان شاه : غربی ها ، دروغ می گویند.

" دکتر اکبر اعتماد " ، شخصیّت علمی ایرانی ،
بنیانگذار ، و نخستین رئیس سازمان
انرژی اتمی ایران ، که او را ،
" پدر فنّاوری هسته ای ایران " ،
لقب داده اند ، در مصاحبه با BBC ،
دربارهٔ برنامهٔ هسته ای ایران ،
و فریبکاری های غربی ها ،
نکات جالب و مهمّی را ، بیان کرد .
لطفاً ببینید .