هدفگذاری در nlp

اصول، تکنیک‌ها و الگوهای nlp به ما کمک می‌کنند تا ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه خود را در مسیر هدف با هم هماهنگ کنیم و موانع احتمالی موجود را نیز از میان برداریم.
مدرس: مهدی عرب زاده ترینر nlp