برداشت اورانیوم بیست درصد در تاسیسات فردو آغاز شده است

کمالوندی: برداشت اورانیوم ۲۰ درصد در تاسیسات فردو آغاز شده است