کارت قرمز سربازی چیست؟

کارت سربازی برای کسانی است که به دلایل پزشکی یا کفالت، از رزم معاف می شوند و کارت پایان خدمت می گیرند. کارت قرمز یک اصطلاح برای معافیت است نه اینکه کارت معافیت قرمز رنگ باشد.

آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/