مجموعه قصه‌های«پانی و پنی» خانه داستان چوک

هشتادوششمین برنامه نمایش صوتی داستان کانون فرهنگی چوک
مجموعه قصه‌های«پانی و پنی»
نویسنده و راوی «مریم قمی بزرگی»
کارگردان: مهدی رضایی با همکاری مریم بستان بان