قیمت مصوب تخم مرغ برای مصرف کننده ۳۲ هزار تومان است

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام تهران: قیمت مصوب تخم مرغ برای مصرف کننده ۳۲ هزار تومان است