انتخاب رشته هنرستان

هنگامی که به پایه نهم برسید، باید یکی از سرنوشت سازترین تصمیمات زندگی خود یعنی «انتخاب رشته» را بگیرید. این اولین بار است که در طول زندگی خود همچنین انتخاب سرنوشت سازی را انجام می دهید.

آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%86%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d9%be%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87/