کتاب صوتی خاص بودن یا معمولی ماندن - گرنت کاردون

کتاب صوتی خاص بودن یا معمولی ماندن - گرنت کاردون
گرنت کاردون امروزه یک مولتی میلیونر و مدیر موفق ، بشردوست و سخنران انگیزشی بخصوص در زمینه فروش است .
اما همیشه اینطور نبود!
او که روزگاری بی کار، بی خانمان و مشهور به سواستعمال مواد بود تصمیم گرفت تا زندگی متوسط را رها کرده و آتش اشتیاق و وسواس درونی اش را برای محقق کردن رویاهای بلندپروازانه اش به کار بگیرد.
در کتاب صوتی "خاص بودن یا معمولی ماندن" گرنت شما را از میان مسیر مشابهی هدایت می کند که خودش برای اجتناب از زندگی کردن بر اساس قوانین دیگران ابداع کرد.
در این کتاب هم الهامات و هم ابزارهایی را برای هدایت نیروی درونی تان به سمت موفقیت غیر قابل باور پیدا می کنید و یادت می گیرید تا:

اهداف بلندپروازانه تعیین کنید و هر روز به آنها دست بیابید
برای پول ارزش قائل شده و آن را در راه درست مصرف کنید تا بیشتر بدستتان برسد
کسانی را که در توانایی شما شک دارند و منفی باف ها را به عنوان سوخت مورد نیاز برای حرکت استفاده کنید

با صدای : بسام قیدی

لینک خرید:
https://b2n.ir/GCBeObssessorAverage

لینک خرید سایر آثار گرنت کاردون و کتابها و ویدیوهای ما در زمینه های:
کسب و کار و موفقیت
روانشناسی و رشد فردی
www.rasabook.com