آموزش سپیدار در آموزشگاه عصرنخبگان - رفع مشکل ایجاد سال مالی جدید

حل مشکل ایجاد سال مالی کبیسه در نرم افزار سپیدار آیتمی است که بنا به درخواست کاربران در سایت عصرنخبگان و توسط آقای اکبر مهدیزاده منتشر شده است. جهت مشاهده کامل فیلم به نشانی زیر مراجعه فرمایید.

"رفع مشکل ایجاد سال مالی جدید"