کنکور شیمی با استاد محصص : فصل یک شیمی دهم تستهای اولیه اعداد کوانتومی

این مطالب را با هم در این ویدیو شاهد خواهیم بود:
۱- آشنایی با کاربرد عملی اعداد کوانتومی اصلی و فرعی
۲- بررسی عدد انرژی زیر لایه ها
۳- اثبات صحیح بودن روش افبا
۴- مورد استثنایی ترتیب انرژی زیر لایه ها در اتم هیدروژن