داستان روز "جادوی باور"

داستان روز "جادوی باور"
????کتاب: سوپ جوجه برای روز
" به محض اینکه به خودتان باور پیدا کنید, کنجکاوی، شگفت زدگی و شادی ای که بلافاصله بعد از آن رخ می دهد، یا هر تجربه ای که روح واقعی انسانی را برایتان آشکار می کند، در اختیار خواهید داشت"-ای. ای کامینگز

???????? با صدای: سورنا طاهری