انواع سختی گیر پکیج

سختی گیر پکیج چیست ؟
https://u.to/VSVcGw
در زمانیکه آب از سختی گیر رزینی عبور می کند، یون های کلسیم و منیزیم که مسئول رسوب و سختی هستند، در شبکه های رزین گیر می افتندو بجای آن ها یون های سدیم که قابل حل استوارد آب می شوند. بنابراین وقتی آب از سختی گیر رزینی عبور می کند، نباید TDS آن تغییر جندانی کند. آبی که در مدار پکیج در حال چرخش است، نسبت به آب خام دارای قلیائیت کل ، یون های کلرید و سولفات، TDS سختی یون های کلسیم خیلی کمتری است .کاهش سختی گیر و یون کلسیم بخاطر عبور از سختی گیر قابل توجیه است. اما اتفاقی دیگری که افتاد است رسوب سولفات کلسیم است.حلالیت سولفات کلسیم با افزایش دما کاهش می یابد و رسوب می کند. در رسوب سولفات کلسیم، یون های کلرید و بی کربنات نیز افتاده اندو ته نشین شده اند.