بررسی چرخه مديريت دانش با رويکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانير

بررسی چرخه مديريت دانش با رويکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانير----
https://download-thesis.com/product/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d9%8a%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%81%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af/