خوانش درست شاهنامه با موسیقی

سید محمدرضا رضوی آن را خوانده و پیمان پورشکیبایی بر روی آن آهنگ ساخته و انتخاب کرده و افکت گذاشته است.
این خوانش از روی کتاب ارزشمند نامه نامورنامه گزیده ای از کل شاهنامه نوشته دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن است که اثر به اجازه و تایید و تشویق ایشان انجام شده است. شصت ساعت شاهنامه صوتی در یک لوح فشرده.
استودیو گرزمان محل ضبط آن بوده است و با همکاری نشر آ و گروه فرهنگی گرزمان به سامان رسیده است.
به تلگرام سایت و اینستاگرام گروه فر هنگی گرزمان مراجعه کنید و آن را خریداری کنید.