جراحی زیبایی فک - عمل زاویه سازی فک بالا و و فک پایین -

جراحی زیبایی فک - عمل زاویه سازی فک بالا و و فک پایین -
در برخی از افراد فک بالا جلو است و در برخی فک پایین جلو است. در مواردی فک پایین و چانه رشد نکرده است به همین دلیل پایین صورت خیلی کوچک است که در اصطلاح “صورت پرنده ای” نامیده می شود.
این افراد اختلالات رشد فکی دارند. رشد فک خیلی مهم است به خصوص فک پایین زیرا صفحات رشد آن خیلی به ضربات حتی ضربات کوچک حساس است و اگر آسیب ببیند رشد فک مختل می شود.
https://zibaei.center/%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA/