وان هیدروگرافیک از کجا بخرم09195642293

دستگاه هيدروگرافيک چيست
هيدروگرافيک يا واترترانسفر
چاپ بصورت آبي
چاپ انواع طرح هاي متنوع روي تمام اجسام
فيلم هيدروگرافيک و پترن هيدروگرافيک
آموزش هيدروگرافيک و واترترانسفر

قطعه خود را بصورت 90 درجه وارد فيلم کرده و ميخوابانيم داخل فيلم تا تمام سطح جسم پوشيده شود!
دستگاه هيدروگرافيک :
پايه گزار اين کار کشور تايوان بوده است.
هيدروگرافيک يا واتر ترانسفر و يا چاپ آبي به چاپ روي قطعاتي گويند که نميتوان آنهارا وارد چاپگر کرد!
به همين دليل اين دستگاه توليد شد تا افراد بتوانند روي هر جسمي که ميخواهند چاپ خاص خودشان را انجام دهند!