فرزندان ۶ قلو، هدیه خدا به مادر ۲۰ساله کرجی

مادر کرجی در مرکز آموزشی درمانی کمالی در دومین زایمان خود صاحب فرزندان ۶ قلو شد؛ این نوزادان که سه دختر و سه پسر هستند