دفتر شهر صنعتی کاوه در تهران

تهران،میدان آرژانتین
طرح مورد تحسین داوران کمیته نمای منطقه 6
سال طراحی 99
"گروه مهندسین مشاور بلند مرتبه سازان وطن"