گروه مهندسین مشاور بلندمرتبه سازان وطن
مجتبی وطن دوست
نمونه کارهای معماری و نمای پروژه های گروه مهندسین مشاور بلند مرتبه سازان وطنعضو جامعه مهندسان مشاور ایرانمتخب بهترین طراح نما در سالها 95 96 98 و 99 به انتخاب اداره کل معماری و ساختمانطراح پروژه های ملی مانند دانشکده پرستاری ارتش،کانون بازنشتگان وزارت دفاع و کارخانه داروسازی رسام طب آریا و انجام بیش از 7 میلیون متر مربع از پروژه های کشور در مدت 22 سال فعالیت مستمر
ادامه...

ویدئوهای کانال