شاهین ایرانی به روی خط تولید خواهد رفت

در صورتی که قرار بود، تولید شاهین از اوایل آبان ماه آغاز شود، تولید آزمایشی آن ۳ هفته زودتر شروع شد.