#داستان_روز "ازدواجی پایدار"

????#داستان_روز "ازدواجی پایدار"
???? #کتاب: #سوپ_جوجه_برای_روح".

???? "چیزی که دو نفر رو در قالب ازدواج به هم متصل می کنه، زنجیر نیست. بلکه رشته هاست، صدها رشته کوچک و نازک، که در طول سال ها افراد رو به هم متصل نگه می دارن".

???????? با صدای: سارا نوری