فیلم فصل پنجم ریاضی هفتم

در این ویدئو قسمتی از درس اول،از بخش اول فصل پنجم ریاضی هفتم آموزش داده شده.
مشاهده ادامه آموزش های ریاضی هفتم در سایت عینکی به ادرس
http://einaky.com