حضوری بودن یا نبودن مدارس در سال تحصیلی ۱۳۹۹ _۱۴۰۰

حضوری بودن یا نبودن مدارس در سال تحصیلی ۱۳۹۹ _۱۴۰۰