صادرات نفت از خلیج فارس و دریای عمان برای اولین بار در تاریخ ایران

صادرات نفت از خلیج فارس و دریای عمان