داستان_روز "سندروم آسبرگر و دوستی ها"

کتاب: #سوپ_جوجه_برای_روح".
"دوست تو کسی است که گذشته ات را درک می کند، به آینده ات ایمان دارد و تورا همینطور که هستی می پذیرد".

???????? با صدای : ایمان اصفهانی