نمونه سوال ضخیم دوز

لینک تمامی سوالات:
https://20begir.com/product/%D8%B6%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C/

قسمتی از سوالات لینک بالا:
) چرا در دوخت جادکمه با دست از نخ ضخیم استفاده میشود؟
1- برجستگی زیاد و دام جادکمه ☑️
2- برجستگی زیاد و ریش نشدن پارچه
3- جلو دادن دکمه- دوام جادکمه
4- برجستگی زیاد- راحتر دوخته

) مکان مهم و اساسی برای قرار گرفتن جادکمه کجاست؟
1- یقه- خط کارور- سینه
2- یقه خطوط سینه- کمر ☑️
3- سقه- مابین کارور و سینه- کمر
4- کارور- مابین خط سینه وکمر- باسن کوچک

) اگر پارچه شنل ضخیم باشد از چه الگویی جهت رسم آن استفاده می کنیم؟
1- الگوی بالاتنه جلو و پشت
2- الگوی لباس
3- الگوی آماده کت یا پالتو ☑️
4- الگوی بالاتنه جلو

) گشادی عرض شنل را در چه قسمتی از الگو اندازه گیری می کنیم؟
1- شانه
2- سینه
3- باسن
4- کمر ☑️

) نوار زیر زیپ شلوار چه نام دارد؟
1- اسموک
2- نقاب ☑️
3-فاق
4- لبه

) طول پنس در قمست جلو شلوار:
1- طول پیس 4 برابر عرض پنس ☑️
2- طول پنس برابر عرض پنس
3- طول پنس 2 برابر عرض پنس
4- طول پنس 1.5 برابر عرض پنس