جزوه فلسفه حسابرسی با قابلیت ویرایش و جستجو

جزوه فلسفه حسابرسی https://digiketab.net/doc/product/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%88-%d8%ac/ بر خلاف علوم طبیعی و تجربی، پذیرش و به کار گیری پدیده ها در علوم انسانی، نیازمند حضور مبانی تئوری و منظومه مفهومی آن است. • دانلود جزوه فلسفه حسابرسی pdf در کتاب خود با عنوان «ایده علم اجتماعی و پیوند آن با فلسفه » بر این باور است که پاره ای از حقایق هستند که حتی قبل از این که کشف شوند و مفهوم آن نزد بشر شناخته شود، وجود دارند. متل نیروی جاذبه، حرکت سیارات، رشد انسان و ... این پدیده ها با تلاش های انسان و دستیابی به علوم و فناوری جدیدتر و کامل تر، کشف شده و تئوری و دانلود رایگان جزوه فلسفه حسابرسی آنها شناخته خواهد شد، یعنی پذیرش و به کار گیری پدیده ها در علوم طبیعی و تجربی، قائم به  تئوری های ساخته بشر نیستند. . اما به کار گیری پدیده ها در علوم انسانی، مستلزم شناخت مفاهیم و مبانی تئوری آنها است. مت پدیده جنگ؛ جنگ فقط میان افرادی در می گیرد که از مفهوم آن آگاهند. اگر انسانها مفهوم جنگ را ندانند، شمشیر کشیدن به سوی یکدیگر و یا شلیک گلوله، توپ و موشک و... چیزی جز یک بازی خطرناک کودکانه نمی تواند باشد. پدیده های مطرح در علوم انسانی همگی این گونه اند. • حسابرسی نیز به عنوان یکی از رشته های علوم انسانی از این قاعده کلی مستثنی نیست. منطقی به نظر نمی رسد به نداریم که حسابرسان سالهای متمادی به حسابرسی اشتغال داشته و دارند در حالی که از آن، هيچ گونه مفاهيم و مبانی تئوری در ذهن ندارند. وضعیت کنونی تئوری حسابر می در حال حاضر، برای توصیف تئوری حسابرسی، منابع اندکی داریم. • در مقام مقایسه با مطالب موجود در مورد تئوری حسابداری، منابع چندانی در مورد تئوری حسابرسی در اختیار ما وجود ندارد. • با اندکی تأمل و دقت می توان در برخورد و مواجهه با گروه حرفه ای حسابرسان، این موضوع را مشاهده کرد که آنان تئوری قابل درکی برای توجیه عملکرد حرفهای خود در اختیار ندارند. نقش هایی که تئوری به عهده دارد تئوری برای تشریح پدیده های موجود و پیش بینی پدیده های مشابه تدوین می شود. • ايده ها و عقاید ظاهرا مستقل و جدا از هم، به منظور ایجاد یک مجموعه مرتبط و متصل به هم همچون « پیکره یک دانش در قالب تئوری ارائه می گردد. با مشاهده های تجربی، آزمونهای لازم و استدلال منطقی، پدیده ها و واقعیت ها با تئوری مطرح شده تطبیق داده می شود تا قدرت آن سنجیده شود • دستیابی به تئوری، یکی از ویژگی های اصلی هر فعالیت حرفه ای است (جانسون و بلدستين). • يک حرفه با ادعای دستیابی به پیکره چنین دانشی می تواند توسعه یابد (هانس). و بدون داشتن تئوری، مشکل بتوان بر مسائل حل و فصل نشده کنونی و آتی حرفه ای فائق شد و برای آنها راه کارهای مناسب ارائه نمود. و عوامل تشکیل جزوه فلسفه حسابرسی ، رشد و گسترش حرفه های مختلف و راز ماندگاری آنها • تشكل حرفه ای فراگیر • آيين رفتار حرفه ای و فلسفه، مبانی نظری، اصول و استانداردهای حرفه ای صرف نظر از دو عامل اول، بدون تشریح و تبیین «چیستی و چرایی و توجيه ضرورت وجودی، یعنی فلسفه و مبانی نظری استمرار یک حرفه ممکن نیست و به حذف آن حرفه از جامعه می انجامد. سازماندهی ایده های مرتبط با هم در یک ساختار نظر ظاهرا به هم پیوسته، تابع محدودیت هایی است که نظریه پرداز با آن روبرو است. طرز تلقی شخصی، محدودیت های علم و پیشینه فرهنگی انسان ها، فرضيات بدیهی، نظراتی که سعی در تشریح و پیش بینی پدیده ها دارند را تحت تأثير قرار می دهند. بنابر این تئوری ها به ندرت حاوی وازهها و جملات قطعی بوده و در معرض نقد و چالش قرار دارند. • ماکس وبر ایک اثر هنری اصیل هیچ گاه جانشینی نخواهد داشت و هرگز کهنه نخواهد شد و کسی نخواهد گفت که یک اثر هنری، اثر دیگری را منسوخ ساخته است، اما در قلمرو علم هر تئوری می تواند ناسخ تئوری دیگری باشد.) به نظر ماکس وبر، ناتمامی، خصلت بنیادی علم نوین است... شناخت، در کلیه مواد علمي، خواه علوم طبیعی و خواه علوم فرهنگی، نوعی تسخير قلمرو واقعیت است که هیچ گاه به پایان خود نمی رسد. اما مصداق این قضیه در علوم مربوط به واقعیت بشری، بیشتر است. علم آثار بشری علمی قطعی نخواهد شد مگر آن گاه که بشریت استعداد افرینندگی خویش را از دست با هد. مسائل و مشکلاتی که حسابرسی با آن مواجه است این مشکلات را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد: ۱- «چه انتظاراتی از حسابرس وجود دارد. ۲- حسابرس «چگونه» می تواند به این انتظارات جامه عمل بپوشاند. برخی از مسائل و مشکلات عبارتند از: . چه اطلاعاتی مربوطه تلقی می شود؟ حسابرس چگونه می تواند این اطلاعات را شناسایی کند؟ طبق استانداردهای…