تجهیزات پزشکی خسروی دانش
پخش تجهیزات پزشکی، تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات دندانپزشکی و تجهیزات پزشکی خانگی