گروه چاپ و تبلیغات عقیق
کانون تبلیغاتی عقیق
گروه چاپ و تبلیغات عقیق از دیدگاه اجتماعی، نوعی حالت فرا احساسی است که انسان را قادر میسازد، به ورای مسائل توجه کند و از این طریق، ایده های جدید را بر اساس انتظارات جوامع پیشرفته از قوه به فعل در آورد.

ویدئوهای کانال

موضوعات کانال