سپتیک تانک فاضلاب
سپتیک تانک فاضلاب
سپتیک تانک فاضلاب ابتدایی ترین سیستم تصفیه و ذخیره موقت فاضلاب می باشد که مشابه یک تصفیه خانه کوچک و ابتدایی عمل می کند.انواع سپتیک تانک در سپتیک تانک فاضلاب از روش فیزیکی ته نشینی و شناور سازی و روش بیولوژیکی بی هوازی مورد استفاده قرار می گیرد.
ادامه...

ویدئوهای کانال