چیلر تراکمی
sepehr
چیلر تراکمی همانند تمام سیکل تبرید دارای ۴ قطعه اصلی کمپرسور کندانسور شیر انبساط و اواپراتور می باشد و مبرد که شریان حرکت سیکل تبرد می باشد.

ویدئوهای کانال