هلدینگ تینار
roshan
مشاوره و هدایت فردی و سازمانی
مشاوره و راه اندازی کسب وکار
مدیریت سمینار ایونتها وهمایشها
کارآفرینی تولید اشتغال

ویدئوهای کانال