انرژی های نو و گرمایش زمین
پیمان
این کانال جهت آموزش و آگاهی از گرمایش زمین و راه های برون رفت از این بحران ایجاد شده است.

ویدئوهای کانال