ادیت بازی های رایانه ای
عباس خواجی
در این کانال اموزش ادیت و ویرایش بازی کامپیوتری ارائه میشود

ویدئوهای کانال