گونیا جوشکاری پارس مگنت
گونیا جوشکاری پارس مگنت
گونیا جوشکاری مغناطیسی پارس مگنت یک گونیای آهنربایی است که از آن برای نگهداشتن موقت قطعات فلزی در جوشکاری استفاده می شود.

ویدئوهای کانال