خادم آقا امام زمان ونائب بر حقش امام خامنه ای
مجید
دوستان محبت کنند مطالب مفید و خوب قابل استفاده برایم ارسال کنند چونکه من فدائی امام خامنهاه هستم