مشاور کنکور رضایی
علی رضایی
کنکور و رازهای موفقیت در کنکور رو کامل و جامع بهتون آموزش میدم...علی رضاییرتبه ۲۳ کنکوردانشجوی پزشکی شهید بهشتی تهران

ویدئوهای کانال