کسبوم
کسبوم
کسبوم؛ سامانه جامع توسعه و توانمندسازی کسب و کارهای بومی و مشاغل خانگیبا رویکرد آموزش ، مشاوره ، هدایت ، حمایت و فروش

ویدئوهای کانال