ابوالقاسم کریمی
ابوالقاسم کریمی
ابوالقاسم کریمی (فرزندزمین) مشاورحقوقی،کنشگراجتماعی،بیش فعال محیط زیست،شاعر،صلح طلب 09368814683
× دنبال کننده ای برای این کانال یافت نشد.