گروه تشخیصی درمانی فرجاد
گروه تشخیصی درمانی فرجاد
گروه تشخیصی درمانی فرجاد:

- مرکز تصویربرداری پزشکی طب آزما
- مرکز تصویربرداری پزشکی تابش پرتو
- آزمایشگاه پاتوبیولوژی خاص آزما